ข่าวกิจกรรม

รายงานผลการดำเนินงาน

  1. รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2 (3-7 กันยายน 2561) ปีการศึกษา 2561 
  2. รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 (26-28 มิถุนายน 2561) ปีการศึกษา 2561 
  3. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดให้มีการประกวดการเขียนเรียงความ 
  4. ด้วยรัฐบาลโมร็อกโกโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย จำนวน ๑๕ ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เทคนิค และวิชาชีพของโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒
  5. ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ "ภาษาไทย ภาษาชาติ"
  6. รายงานผลนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย

สื่อมัลติมีเดีย

คลังภาพกิจกรรม

นายเรวัฒน์  เพ็ชรสงฆ์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้Facebook Page

เข้าสู่ระบบ