ข่าวกิจกรรม

รายงานผลการดำเนินงาน

 1. ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ "ภาษาไทย ภาษาชาติ" 
 2. รายงานผลนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
 3. รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 และ 2
 4. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลง (MUSIC VEDIO) เพลงสู้เพื่อแผ่นดิน
 5. ประกาศผลการประกวดการเขียนเรียงความ “วันเด็กแห่งชาติและวันครูแห่งชาติ” ประจาปี 2560
 6. ประกาศผลการประกวดการเขียนเรียงความ “วันพ่อแห่งชาติ” ประจาปี 2560
 7. รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1

สื่อมัลติมีเดีย

ปฏิทินกิจกรรม

 1. ประกาศกำหนดวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ถ่ายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศ และรายงานตัวเข้าหอพักของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิต ณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2561

  พฤษภาคม 24 @ 08:00 - สิงหาคม 27 @ 17:00
 2. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

  พฤษภาคม 24 @ 08:00 - ธันวาคม 31 @ 17:00
 3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 15

  มิถุนายน 8 @ 08:00 - กรกฎาคม 21 @ 23:30
 4. ม.ทักษิณ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานก่อนเรียน “โครงการเพาะกล้าปาริชาต”

  มิถุนายน 8 @ 08:00 - สิงหาคม 15 @ 23:30
 5. ม.ทักษิณ จัดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 15-20 สิงหาคม 2561

  มิถุนายน 8 @ 08:00 - สิงหาคม 20 @ 23:30

คลังภาพกิจกรรม

นายศรีชัย พรประชาธรรม
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้Facebook Page

เข้าสู่ระบบ