้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย จำนวน ๑๕ ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เทคนิค และวิชาชีพของโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒

ด้วยรัฐบาลโมร็อกโกโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย จำนวน ๑๕ ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เทคนิค และวิชาชีพของโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒
ในการนี้ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาดังกล่าวให้ผู้สนใจทราบ โดยผู้สนใจขอรับทุนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ http://www.bic.moe.go.th ทั้งนี้ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครด้วยลายมือ และส่งเอกสารหลักฐานไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ (ทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก) ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ไฟล์เเนบ

ไฟล์ที่ 1 เอกสารแนบ1

ไฟล์ที่ 2 เอกสารแนบ2

ไฟล์ที่ 3 เอกสารแนบ3