รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 (26-28 มิถุนายน 2561) ปีการศึกษา 2561

ผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 (26-28 มิถุนายน 2561) ปีการศึกษา 2561

           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมกราฟ

           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นรายโรง

           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แยกตามสังกัด (สพฐ./สช./ตชด.)

           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แยกตามสังกัด (สพฐ./สช./ตชด.)

           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แยกตามสังกัด (สพฐ./สช./ตชด.)

           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แยกตามหน่วยงาน

           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แยกตามหน่วยงาน

           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แยกตามหน่วยงาน