ศปบ.จชต. จัดประชุมเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจราชการของ รมช.ศธ. ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์)

 วันนี้ ( 6 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต  มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสะบารัง 1 โรงแรม ซี.เอส. อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายทวีสิทธิ์  ใจห้าว ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.สุวพร  เซ็มเฮ็ง ข้าราชการบำนาญ ภาควิชาวัดผล และวิจัยการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ๗ หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน

 นับเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการบูรณาการของผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 5 องค์กรหลัก ไม่ว่าจะเป็น ศึกษาธิการภาค 8 ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ภาพ/ข่าว พฤทธิ์ชยุต