อย่าหยุด อัปคุณภาพการศึกษา

นิเทศติดตาม รร ในเครือข่ายทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ 3 รร คือ รร บ้านโตนปาหนัน เป็น รร ขนาดเล็กที่มีอาคารเรียนและครูครบชั้น จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ไม่มีครูจบวิชาเอกโดยตรงแต่จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพนักเรียนอ่านออกเขียนได้เกือบร้อยเปอร์เซ็น#รร บ้านน้ำร้อน เป็น รร ที่มีผลการทดสอบระดับชาติทั้ง NT และ O-net อยู่ในระดับต้นๆของจังหวัด นักเรียนส่วนใหญ่อ่านออกเขียนได้ ชุมชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษา#รร บ้านห้วยน้ำดำเป็น รร นำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสตูล จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับทักษะชีวิต เป็น รร ปลอดขยะและมีนวัตกรรมการสอนภาษาไทยที่ได้นำไปเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับ และเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาของจังหวัดสตูล