พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสตูล

6/12/61 โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวีตกรรมโรงเรียนบ้านทุ่งาภากาขาดอุปถัมภ์2550 ระดับโรงเรียนศึกษาข้อมูลพื้นฐานภายใต้ทุนสังคมของชุมขนม.5และม.13 ด้วยความร่วมมือของชุมชนทุกๆฝ่ายกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สัญญาใจพบกันอีกครั้ง 11 ธันวาคม 61