กศน.อำเภอทุ่งหว้า ลงนิเทศติดตามงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 ธันวาคม  2561  นายมรกต  กันหนองผือ  ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า  และนายสมบูลย์  คอยอาสา  หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงนิเทศกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการพบกลุ่มของนักศึกษาแต่ละตำบลในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561