กศน.ตำบลตาเซะ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต “โครงการการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน”

6 ธันวาคม 2561 นายนิอับดุลรอมัน ยีกาเดร์ ครูอาสาฯ พร้อมด้วยนางสาวรอมละฮ เบ็ญฮาเซ็ม ครู กศน.ตำบล ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต “โครงการการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน” เพื่อให้ประชุมชนในชุมชนได้รับความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง รวมไปถึงการดำรงชีวิตในสังคม ชุมชน ต่อไปโดยปราศจาคโรคภัย ไข้เจ็บ ฯลฯ จัดขึ้น ณ กศน.ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา มีผู้เข้าร่วม จำนวน 35 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์นางสาวยูไลณี กีละ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.หมุ๋ 4 บ้านวังกระ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ