กศน.ตำบลบันนังสาเรง จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต “โครงการการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน”

6 ธันวาคม 2561 กศน.อำเภอเมืองยะลา โดยนางอภินันท์ เอมกมล ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองยะลา มอบหมายให้ นายรีฟีน เด่นดรุวัน ครูอาสาสมัครฯนางสาวฟารีดา. สะระยะ ครูกศน.ตำบลและนางสาวนารีมาน หะยีอาแว ครูอาสาปอเนาะฯตำบลบันนังสาเรง จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต “โครงการการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน” ให้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชน จำนวน 25คน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเห็นความสำคัญของชีวิตสุขภาพ และการดูแลใส่ใจสุขภาพที่ถูกวิธี โดยมี นางสาวซูไรยา แวนะไล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บันนังสาเรงเป็นวิทยากรให้ความรู้