เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี หลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี หลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับปริญญาโท เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการเรียนการสอนและส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ ได้มีโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้นสามารถศึกษาต่อในระดับสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างทั่วถึง

1573_New Doc 2018-12-20 14.55.25_2