คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ Faculty of Defence Studies and Mangement , National Defence University of Malaysia, Malaysia

คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ Faculty of Defence Studies and Mangement , National Defence University of Malaysia, Malaysia กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Global Digital Society:Impacts on Humanities and Social Sciences”

1576_New Doc 2018-12-20 15.48.51