วิทยาลัยเทคนิคยะลา เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสายเทคโนโลยีบัณฑิตหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง

วิทยาลัยเทคนิคยะลา เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสายเทคโนโลยีบัณฑิตหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ตรงตามสาขาวิชาสามารถติดต่อรายละเอียดได้ทางวิทยาลัยเทคนิคยะลา