แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า ) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองอำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนหน่วยงานจากทางการศึกษา ได้แก่ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกันหารือแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นตั้งแต่ 8 – 9 มกราคม 2562


สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของแต่ละหน่วยงาน (สป./ สช. / กศน. / สพฐ. / สอศ./ สนย.สป./) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นเอกภาพและบริหารงานใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งวางแผนการสร้างการรับรู้การรายงานผลการดำเนินงานให้แต่ละหน่วยงานในทราบอย่างเป็นปัจจุบันและทันตามกำหนดเวลา


จากนั้น ได้มีการแบ่งกลุ่มกิจกรรม การวางแผนจัดทำโครงการต่างๆที่อยู่ภายใต้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดของโครงการ และแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

ภาพ/ข่าว เปาซัน โดตะแซ ศปบ.จชต.