คณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะห์) พ.ศ. 2559 / ฮ.ศ. 1437

วันที่ (9 ม.ค. 62 ) ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจามัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะห์) พ.ศ. 2559 / ฮ.ศ. 1437 และหลักสูตรแกนกลางสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. 2561/ฮ.ศ. 1439 ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายชาร์รีฟท์ สือนิ  รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับมอบหมายจาก นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศึกษาธิการภาค 8       ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เเเละผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

นอกจากนี้แล้ว ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ อบรมคุณธรรม จริยธรรมและหลักปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามของชุมชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความสอดคล้องและถูกต้องตามหลักคำสอนของศาสนา การรู้จักให้เกียรติ รู้จักสิทธิของตนเองและผู้อื่น ทั้งที่เป็นมุสลิมและต่างศาสนา และที่สำคัญผู้เรียนต้องมีความภาคภูมิใจและระลึกอยู่เสมอว่า ผู้เรียนเกิดมาบนแผ่นดินไทย เป็นคนไทย และต้องทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติสืบไป

ภาพ ปชส สช ยะลา

ข่าว เปาซัน โดตะแซ ศปบ.จชต.