(ศปบ.จชต.) ขอแสดงความยินดีได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา Spring 2019 YSEALI Academic Fellowship

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฟาติน ดาตู นักเรียนไทยที่ได้รับทุนรัฐบาลมาเลเซีย รุ่นที่ 3 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ซึ่งมีทั้งหมด 15 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา Spring 2019 YSEALI Academic Fellowship จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย สำหรับเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี

ในด้าน

1-Civic Engagement

2-Environmental Issues & Natural Resource Management

3-Social Entrepreneurship & Economic Development

โครงการมีระยะเวลาเวลา 5 สัปดาห์ (ช่วงระยะเวลาเดินทางอยู่ระหว่างปลายเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2562)

ทั้งนี้นางสาวฟาติน ดาตู จะเข้าร่วมกิจกรรมในประเด็นข้อที่ 3- Social Enterprise for Economic Development จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัย บราวน์ (Brown University) รัฐโรดไอแลนด์

นางสาวฟาติน ดาตู มีภูมิลำเนาเดิม อยู่ที่จังหวัดยะลา สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนศานติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก Rawang Integrated Boarding School, Malaysia (ได้รับคะแนนสอบ SPM 8A 3B)  เมื่อปี 2015 ซึ่งเป็นนักเรียนไทยที่ได้รับทุนรัฐบาลมาเลเซีย รุ่นที่ 3 ตามโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย

ปัจจุบัน นางสาวฟาตินกำลังศึกษาอยู่ในปีที่ 3 วิทยาลัยอิสลามศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษา(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.72

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561 นางสาวฟาตินได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยอังการา ประเทศตุรกี Ankara University, Republic of Turkey

นางสาวฟาติน ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซียเมื่อปี พ.ศ. 2560 (Best Student Award in English Language Intensive Course, IIUM Malaysia (2017)

สำหรับประสบการณ์ระหว่างที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้น นางสาวฟาติน เคยเข้าร่วมโครงการเยาวชนผู้ประกอบการ พ.ศ.2561  (Young Entrepreneur for  Business Plan Project in Social Enterprise  for Economic Development (SEED) Program (2018)

เคยเป็นคณะทำงานจัดงานครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐตุรกี ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 (The Celebration of The 60th Anniversary of Diplomatic Relations between Thailand and Turkey)

เคยเป็นเจ้าหน้าที่แปลภาษา (ล่าม) ในการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต (The 11th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics Competition (2017)

เคยเป็นเจ้าหน้าที่แปลภาษา (ล่าม) ในการประชุมสัมมนานานาชาติด้านอิสลามศึกษา ครั้งที่ 4 The 4th International Islamic Studies Conference)

เคยเข้าร่วมกิจกรรมโต้วาทีภาษาอังกฤษประเด็น การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (YSEALI Debate Camp U.S. Election organized by U.S.A Embassy)

เคยเป็นล่ามแปลภาษาให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยในการดำเนินงานพัฒนาและอุปการะเด็กยากไร้ ด้อยโอกาส เมื่อปี พ.ศ.2561

 

 

ข่าว เปาซัน โดตะเเซ ปชส (ศปบ.จชต.)