ตสน.ส่งท้ายสัปดาห์ที่ รร.บ้านบุโบย

นายกอเฉ็ม หมีนเหม รักษาราชการ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้ หน่วย ตสน.นำโดย นางกัลยาณี รณภูมิ ผอ.ตสน. พร้อมคณะเข้าตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านบุโบย อ.ละงู เพื่อติดตามดูแลให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง คุ้มค่า มุ่งมั่นเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นพร้อมสร้างทักษะวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิตให้ นร. อย่างเท่าเทียมกัน จากการลงพื้นที่พบว่า รร.มีการปรับปรุงระบบการควบคุมได้ดีขึ้นอย่างมาก  ด้วยมีครูบรรจุใหม่มาช่วยเพิ่มกำลังในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงทุกด้าน อันจะส่งผลดีในการพัฒนาโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ และได้แนะนำเพิ่มเติมในการกรอกข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการปฏิบัติให้รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน ในรอบต่อไป