กศน.อำเภอเมืองยะลา จัดกิจกรรมสารสายใยพี่น้องรักการอ่าน “วันเด็กแห่งชาติ 2562”

12 มกราคม 2562 กศน.อำเภอเมืองยะลา นำโดยนายสมพงศ์ ฉิมหนู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองยะลา คณะครู บุคลากร และนักศึกษา จัดกิจกรรมสารสายใยพี่น้องรักการอ่าน “วันเด็กแห่งชาติ 2562 เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานร่าเริ่ง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด และส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ โดยมีนายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน นายสมพงศ์ ฉิมหนู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองยะลา กล่าวรายงาน มีเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา