วันอนาคตของชาติที่ ทุ่งหว้า

นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กศูนย์เครือข่ายสุไหงอุเปสเตโกดอนและบริษัทสิริแสงอะควาคัลเจอร์

นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานพิธีเปิด
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสุไหงอุเปสเตโกดอน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.
ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่นและมีความสุขกับการทำกิจกรรมในวันเด็ก เพื่อเสริมสร้างให้เด็กได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และเตรียมความพร้อมในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป
สำหรับกิจกรรมวันเด็ก ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสุไหงอุเปสเตโกดอนในปีนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานจากบริษัทบริษัท สิริแสงอะควาคัลเจอร์ จำกัด และชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสตูล เป็นแม่งานใหญ่ในการจัดงาน โดยได้ให้การสนับสนุนรถจักรยาน จำนวน 28 คัน ของขวัญ รางวัล จำนวน 1500 รางวัล พร้อมจัดเลี้ยงอาหาร และเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในศูนย์เครือข่าย จำนวน 50 ทุน และโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ที่มีความประพฤติดี จำนวน 23 ทุน ในส่วนกิจกรรมประกอบด้วย การแสดง การเล่นเกมชิงรางวัล และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยสร้างสีสันและสร้างความสุขให้กับเด็กและผู้ปกครอง
โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ในนามของศูนย์เครือข่ายสุไงอุเปสเตโกดอน ขอขอบคุณบริษัทสิริแสงอะควา
คัลเจอ จำกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องในการจัดงานวันเด็กครั้งนี้อย่างมีความสุข