รายชื่อผู้สอบผ่าน ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และ ข.

รายชื่อผู้สอบผ่าน ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และ ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง