นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้กิจกรรมเปิดชั้นเรียน ( open class)

   เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2562 เวลา 09.00น. ณ โรงเรียนซอลีฮียะห์ ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้กิจกรรมเปิดชั้นเรียน ( open class) ของโรงเรียนดังกล่าว

โรงเรียนซอลีฮียะห์ ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณนั้น  ทางโรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ( open class)  ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นใช้มาแล้ว 140 ปี โรงเรียนซอลีฮียะห์ ได้นำมาใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมไปถึงเปิดโอกาสให้ครูและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ร่วมกัน จำนวน 100 กว่าคน