ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องน้ำพราว โรงเเรม ซี.เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีนายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการเปิดการประชุม  มีบุคลากรจากภาคีเครือข่ายการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม จำนวน 250 คน งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2562 

ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีการประชุมระดมความคิดเห็นการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นรายจังหวัด พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือการดำเนินการส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เพื่อการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลที่นำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน บริบทพื้นที่และความต้องการของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม ดังนี้ 1. คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา 3. เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจ เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 4. เพื่อสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา