ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมน้ำพราว 1 โรงแรมซี.เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1 โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางมาติดตามการดำเนินงานและรับฟังการนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นแนวทางในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายเเดนภาคใต้ พร้อมด้วยพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้แทนจังหวัดยะลา ผู้แทนจังหวัดนราธิวาส  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนมากว่า 300 คน 

   จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหลักการดำเนินการที่ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา มีการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน บริบทพื้นที่ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการคือ 1) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น
2) ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา
3) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา นำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
4) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องใน 6 ภูมิภาค ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ พื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีบริบทที่แตกต่างจากพื้นที่ในภูมิภาคอื่นๆ ทั้งด้านภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดการศึกษาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่มีความแตกต่างกัน โดยมุ่งหมายให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ทางการศึกษาในระดับพื้นที่ สถานศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถดูแลนักเรียน และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนจนได้รับความศรัทธาจากชุมชนและสังคม


  โครงการดังกล่าวมีผู้ร่วมโครงการเป็นจำนวนมากในการระดมความคิดแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนการวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม และตรงความต้องการของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งได้นำนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายภาคใต้นำมาแสดงให้ ครู อาจารย์ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้เยี่ยมชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสู่การปฏิบัติ ต่อไป