ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทน บุคลากรจากหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุม 99 คน

สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษา สถาบันการศึกษา สถานศึกษาและผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือและบูรณาการวางแผน จัดการศึกษา สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ต่อจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อวางแผนและการดำเนินงานตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนร่วม 14 กลุ่ม เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเร่งรัดทุกหน่วยงานในพื้นที่จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปรากฏผลเป็นรูปประธรรม