ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 14

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 14 พร้อมด้วย นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดงาน เข้าร่วมประชุม

งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 14 ซึ่งเป็นการรวมตัวลูกเสืออย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรก เพราะจะมีลูกเสือทั้ง 14 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประเทศอาเซียนรวมไปถึงประเทศใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีวินัยปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ สามารถแสดงศักยภาพของลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ประชาคมอาเซียนและสามารถดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข

นอกจากนี้ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อที่จะดำเนินการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา