รายงานผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 4 (7-13 กุมภาพันธ์ 2562) ปีการศึกษา 2561

ผลการวัดและประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 4 (7-13 กุมภาพันธ์ 2562) ปีการศึกษา 2561

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมกราฟ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นรายโรง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แยกตามสังกัด (สพฐ./สช./ตชด.)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แยกตามสังกัด (สพฐ./สช./ตชด.)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แยกตามสังกัด (สพฐ./สช./ตชด.)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แยกตามหน่วยงาน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แยกตามหน่วยงาน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แยกตามหน่วยงาน