รมช.ศธ. ลงพื้นที่ จ.สงขลา ปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2 “Success 2” มุ่งพัฒนาการกีฬาควบคู่กับการศึกษา สู่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (9 มี.ค. 62) ณ โรงแรม หรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2 “Success 2”  โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วย นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายสนิท แย้มเกษร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ 12 โรงเรียน นักเรียนในโครงการจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนผู้ปกครองเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 700 คน 

        พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายสำคัญในการสร้างโอกาสแก่เด็กเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬามาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนได้เล่นกีฬาควบคู่กับการเรียน เป็นการเสริมสร้างศักยภาพควบคู่กัน โดยได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ที่เน้นการพัฒนาความสามารถด้านกีฬาควบคู่ไปกับวิชาการ ทั้งแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – กีฬา และแผนการเรียนศิลป์ภาษา – กีฬา ให้นักเรียนได้รับการศึกษา รวมถึงการฝึกซ้อมกีฬาอย่างเป็นระบบ พร้อมสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนจนจบระดับมัธยมศึกษา และได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั้งในระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษาสายเทคโนโลยีและปฏิบัติการ ซึ่งปัจจุบันโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” เปิดการเรียนการสอนใน 12 โรงเรียน  นักเรียน 1,297 คน มีผู้จบการศึกษารุ่นที่ 1 (Success 1) จำนวน 91 คน และรุ่นที่ 2 จาก 6 โรงเรียน จำนวน 327 คน โดยกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังที่จะผลิตนักกีฬาอาชีพ โค้ช กรรมการและผู้ตัดสินกีฬา รวมทั้งครูพลศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเต็มเปี่ยมไปด้วยวินัยคุณธรรม และจริยธรรม เป็นพลเมืองดีของชาติ สู่การพัฒนาบ้านเมืองต่อไป

สำหรับการปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานน่าสนใจแล้ว ยังมีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในหัวข้อ “การขอรับทุนการศึกษาต่อของนักเรียนโครงการสานฝันฯ” อีกด้วย