ยะลาเปิดงานแนะแนวอาชีพ เด็กรุ่นใหม่ “เรียนสายอาชีพ จบแล้วมีงาน สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ”

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมและกล่าวรายงานกิจกรรมพัฒนาแนะแนวอาชีพ จังหวัดยะลา ประจำปี 2562 โดยมีนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดยะลา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 300 คน

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการปรับสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้มีความสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในสถานประกอบการและตลาดแรงงานในอนาคต ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดเข้าเรียนต่อสายอาชีพ โดยจัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีพ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเน้นให้เห็นถึงความสำคัญ จำเป็นของการแนะแนวที่จะครอบคลุมทั้งด้านการแนะแนวศึกษาต่อ การแนะแนวอาชีพและการแนะแนวชีวิตเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่โลกอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจตนเอง รู้ความถนัด ความสามารถของตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ และวางแผนการเรียนเพื่อก้าวสู่อาชีพและการมีงานทำเมื่อ จบการศึกษารวมทั้งการสื่อสารกับผู้ปกครอง ซึ่งครูแนะแนว มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก้าวสู่โลกการศึกษาและอาชีพได้อย่างมีคุณภาพตามความต้องการ ในการพัฒนาประเทศสู่ประชาคมอาเซียน

ภายในงานมีนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3  มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงวิทยาลัยต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ได้นำผลงานต่าง ๆ เช่น นำเสนอผลงานทางวิชาการการแข่งขันทักษชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค ครั้งที่ 28 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา การทำตุ๊กตาการบูร ของวิทยาลัยอาชิวศึกษาผดุงประชายะลา เป็นต้น