สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค.(2) สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 13 ตำแหน่ง

สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค.(2) สังกัดศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 13 ตำแหน่ง รายละเอียดดังประกาศ

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=53796&Key=news19&fbclid=IwAR0IKK14xnXSr4CvpldpGhFwxoMvLp_9ZTHlrtagmIHWz75NpxlAf9a4d0Y