เปิดโลกวิชาการอนุบาลสตูล

งานเปิดโลกวิชาการอนุบาลสตูล เน้นให้นักเรียนนำเสนอผลการเรียนรู้แบบActive Learning
เช้าวันที่ 13 มีนาคม 2562 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้ นายกอเฉ็ม หมีนเหม ประธานเปิดงานกิจกรรมเปิดโลกวิชาการอนุบาลสตูล ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสตูล
กิจกรรมในงานเป็นการจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียนจากการไปศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานฐานวิจัย และจัดเวทีให้นักเรียนทุกสายชั้นได้นำเสนอผลงาน ซึ่งนักเรียนสามารถนำเสนอด้วยวิธีการต่างๆอย่างคล่องแคล่วเพราะไปเรียนรู้ปฏิบัติจริงในลักษณะActive Learning มีผู้ปกครองได้มาร่วมชมและสะท้อนผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ทุกเวที ทุกนิทรรศการ น่าชื่นชมที่นักเรียนสามารถนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ ตอบคำถามสิ่งที่ทำมาเป็นผลงานด้วยตนเองได้อย่างชัดเจน
การแสดงออกของนักเรียนในวันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ที่มีการนำกระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21