รมช.ศธ ประชุมสรุปแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะชีวิต ภายใต้โครงการการ “ทำมาค้าขาย” ของโรงเรียนในโครงการ “สานพลังประชารัฐ” และโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้ นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม ประชุมสรุปแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะชีวิตภายใต้โครงการทำมาค้าขายของโรงเรียนโครงการสานพลังประชารัฐและโรงเรียนร่วมพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้   ณ ห้องประชุมไทรแก้ว โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสรุปแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะชีวิต ภายใต้โครงการ “ทำมาค้าขาย” ของโรงเรียนในโครงการ “สานพลังประชารัฐ” และโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนและนักเรียนในโครงการ “ทำมาค้าขาย” ของโรงเรียนโครงการ “สานพลังประชารัฐ” และโรงเรียนร่วมพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 35 โรงเรียน

          พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมด้านการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทย โดยผลิตกำลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ บริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษา เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2.การพัฒนาครู 3.การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ 4.การพัฒนาคุณภาพการบริหาร และมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานผ่านโครงการโรงเรียน “สานพลังประชารัฐ” และโครงการร่วมพัฒนา

สำหรับการประชุมสรุปแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะชีวิต ภายใต้โครงการการ “ทำมาค้าขาย” ของโรงเรียนในโครงการ “สานพลังประชารัฐ” และโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ จัดระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานที่น่าสนใจแล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษจากนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “ความสำเร็จของการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะในโครงการทำมาค้าขาย” อีกด้วย