กศน.ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู ลงพื้นที่สำรวจความต้องการการเข้ารับการศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล (กลุ่มเป้าหมายผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล)

14  มีนาคม 2562 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ ครูอาสาฯ ตำบลน้ำผุด นางสาวสุวิมล ส่งเมือง ครู กศน.ตำบลน้ำผุด ลงพื้นที่สำรวจความต้องการการเข้ารับการศึกษากับสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล (กลุ่มเป้าหมายผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล) ในพื้นที่ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล