ผอ.สพป.สตูล ร่วมประชุมสหกรณ์ครูสตูล

นาย อุทัย กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล  ฐานะที่ปรึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้าเยี่ยมเยือนและเข้าประชุมกับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล เพื่อรับทราบข้อมูลขั้นตอนดำเนินการการบริหารจัดการของ สหกรณ์ฯ ณ ห้องประชุม สนง.สหกรณ์ฯ ชั้น 2