นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ประชุมบุคลากร #เพื่อติดตามผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 และเรื่องการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2561

วันที่ 15 มีนาคม 2562
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ประชุมบุคลากร #เพื่อติดตามผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 และเรื่องการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2561 เพื่อให้นักศึกษามาเข้าสอบให้มากที่สุด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากที่สุด ณ ห้ิองประชุมสำนักงาน กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล