ศว.ยะลา จัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรครูจากโรงเรียนพงยือไร อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ศว.ยะลาจัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรครูจากโรงเรียนพงยือไร อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จำนวน 64 คน และจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมการเรียนรู้การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ไก่กระต๊าก ภาพยนตร์ 3 มิติและยานในอนาคต ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา