ศปบ.จชต. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบ O-NET เต็ม 100 จังหวัดปัตตานี

ศปบ.จชต. ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบ O-NET เต็ม 100
ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดยจัดสอบใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน  ภายในจังหวัดปัตตานี