นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายนภัทร จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบลนิคมพัฒนา #เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตและประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2562 #และร่วมเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจกับบ้านผัง 7,10,45 #หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น 

วันที่ 10 เมษายน 2562
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายนภัทร จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบลนิคมพัฒนา #เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตและประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2562 #และร่วมเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจกับบ้านผัง 7,10,45 #หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น หมู่ที่ 3 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านผัง 7 ตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดสตูล