ประชุมคณะทำงานอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา

วันที่ 17 มีนาคม 2562 นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา โดยมี นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและผู้บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายชาร์รีฟท์ สือนิ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน และ ดร.อัศว์ศิริ ลาปีอี อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุม ห้องประชุมศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี


ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดจัดอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จำนวน 616 คน และครู จำนวน 156 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 770 คน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน เสริมสร้างความเข้าใจต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล และให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างปกติสุข มีความเข้มแข็ง