ประกาศขอเปลี่ยนแปลงห้องสอบ

ประกาศขอเปลี่ยนแปลงห้องสอบ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
เลขประจำตัวสอบเลขที่ 1 2562 00000417 – 1 2562 00000448 32 3 จากเดิมห้องสอบที่ 141 อาคาร 1 (พระราชรัตนดิลก 87 ปี)
ขอเปลี่ยนแปลงเป็น ห้อง 138 อาคาร 1 (พระราชรัตนดิลก 87 ปี) ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

op