ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม) จึงขอประชาสัมพันธ์ แจ้งสถานที่สอบให้ผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ(เพิ่มเติม) ทราบ ดังนี้
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รหัสประจำตัวผู้สอบ 1 2562 00000505 – 1 2562 00000507
ห้อง 143 ชั้น 4 อาคาร 1 (พระราชรัตนดิลก 87 ปี) โรงเรียนสมานคุณวิทยาทานอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รหัสประจำตัวสอบ 4 2562 00000098 ห้อง 326 ชั้น 2 อาคาร 3 (พระเทพวีราภรณ์) โรงเรียนสมานคุณวิทยาทานอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา