ประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนภาคใต้รุ่นที่ 1 success 1 ระยะการดำเนินโครงการ ระยะที่ 3 “ปรากฏสู่ความสำเร็จ”

เมือวันที่ 10  พฤษภาคม 2562 นายวาทิต มีสนุ่น  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนภาคใต้รุ่นที่ 1 success 1 ระยะการดำเนินโครงการ ระยะที่ 3 “ปรากฏสู่ความสำเร็จ”

พร้อมด้วย นายสราวุธ เดชมณีรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตั้งแต่ วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ไซตูน โรงแรม ญันนะดีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 150 คน