นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุม “ติดตามโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุม “ติดตามโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

https://www.facebook.com/100002241352853/posts/2184751974942826/