สพป.ยล.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จชต.ระยะที่ 2 เปิดเรียนวันแรก

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการดูแลความพร้อมของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูเปิดภาคเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักเรียนเพิ่มขึ้น โรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหาที่พักนอนให้กับนักเรียนในระหว่างรอการดำเนินการขยายอาคารพักนอนให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน และปรับโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค ที่มีความจำเป็นต่อผู้เรียนให้แล้วเสร็จในเร็วๆ นี้  ณ โรงเรียนบ้านเยาะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

นายโกมุท  รุยอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 นี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาด้านอาคารสถานที่พักนอนที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน และนักเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในวันเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2562 พร้อมได้ชี้แจงให้โรงเรียนเร่งดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อทำการขยายอาคารพักนอน  ห้องสุขาหญิง โรงอาหารของนักเรียน  รวมไปถึงการปรับโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค การจัดให้มีอาหารครบ 3 มื้อ ตรงตามหลักโภชนาการ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความจำเป็นสำหรับผู้เรียน และเน้นย้ำครูจะต้องตระหนักถึงความเป็นอยู่อาศัยของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความปลอดภัย  จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านระเบียบวินัย วิชาการ วิชาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว /พิมพ์ชนก เลขานุการ ภาพ