สช.อำเภอหนองจิก ร่วมจัดบูธกิจกรรมวันเด็กแห่ง ประจำปี ๒๕๖๑

“รู้คิด รู้เท่่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะทำงานสช.อ.หนองจิก ได้ร่วมจัดบูธในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ กองกำลังทางอากาศ เฉพาะกิจที่ ๙ โดยได้รับเกียรติจากนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก ได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมภายในบูธ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมวาดรูป ระบายสี, ตอบคำถาม, ปาเป้า, เก้าอี้ดนตรี และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งได้สร้างความสนุกสนานและความสนใจแก่เด็กๆ เป็นอย่างมาก

ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา