กิจกรรมสร้างอนาคตผู้เรียน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล อบจ.สตูล นำโดยนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล  สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ เจ้าหน้าที่ และคณะครู เด็กนักเรียน จากโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติกับจังหวัดสตูลและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย เข้าใจกฎกติกาและมารยาทในสังคมนักเรียนในสังกัดและเด็กในพื้นที่จังหวัดสตูล
ภายในงาน มีอาหารว่างและเครื่องดื่มมีกิจกรรม มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดสตูล โดยมูลนิธิรินน้ำใจ กิจกรรมการแสดงและประกวดแข่งขันบนเวที และมีฐานกิจกรรมทักษะต่างๆฐานการใช้มือและสมาธิเด็กเล็กและเด็กพิเศษ) ฐานกิจกรรมทักษะการเคลื่อนไหวและสมาธิ (เด็กอายุ 4– 6 ปี) ฐานกิจกรรมทักษะการโยนบอลลงตะกร้า (เด็กอายุ 7– 9 ปี) กิจกรรมทักษะการยิงประตู(เด็กอายุ 10 ปี ขึ้นไป) เป็นการมอบความสุขให้กับเด็ก ในปีนี้ที่เด็กจากทุกสารทิศร่วมงานอย่างคับคั่ง