ใกล้สำเร็จ! โครงการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช หัวหน้าโครงการวิจัยและทีมวิจัย จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ครั้งที่ 1 ต่อคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อนำเสนอข้อมูลจากการลงสำรวจพื้นที่และประเมินศักยภาพด้านห่วงโซ่อุปทาน การตลาดและเทคโนโลยี ณ อาคารLRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่