วันเด็กบ้านวังพระเคียน สพป.สตูล

โรงเรียนบ้านวังพระเคียน อ.มะนัง จ.สตูล สังกัด สพป.สตูล ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 โดยจัดกิจกรรมทั้งในภาคกลางวันและกลางคืน โดยภาคกลางวันเป็นกิจกรรมของนักเรียนและจับรางวัล ในภาคกลางคืนเป็นการแสดงของนักเรียน / อสม. / ชาวบ้านในชุมชน และคณะครูในโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.นิคมพัฒนา / หน่วยงานภาครัฐ /เอกชน บริษัท ห้างร้านต่างๆ ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เด็กสุขใจ ผู้ใหญ่สดชื่น