ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ “ภาษาไทย ภาษาชาติ”