กฎหมายน่ารู้

กฎกระทรวงศึกษาธิการ 62

กฎกระทรวงศึกษาธิการ 62

ประกาศกรอบภาระงานศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายเเดนภาคใต้

ประกาศกรอบภาระงานศูนย์

ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายเเดนภาคใต้

ประกาศจัดตั้งศูนย์

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เเก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)

พรบ.การศึกษา

พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง

พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนฯ-ปี-2535

พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนฯ-ปี-2535

มติคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลัง

หลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ

6203-

การลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามตรา 38 ค. (2)

v11-2557-20150714-134847

เเนวปฎฺบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

v18-60_2