ผู้บริหาร

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายวาทิต  มีสนุ่น

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นางสาวนวลพรรณ  วรรณสุธี

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายศักดิ์จิต  มาศจิตต์

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายชาร์รีฟท์  สือนิ

รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มอำนวยการและประสานงาน

กลุ่มคลังและสินทรัพย์

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มติดตามและประเมินผล

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมประสานงานการศึกษาวิชาชีพและมีงานทำ

นางศิลามล  เทียนสมบัตินักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวชญาดา    เก้าเอี้ยนนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการชำนาญการพิเศษ
นางสาวขวัญชาติ ชูแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวกชภัสอภิภัททโภคินนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาววรรษิษฐา  โกมนตรีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวาศรีนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญศรี  มณีรัตน์ นักวิชาการศึกษา      ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสยมพร  หนูทิมนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกฤษณา  เพชรรักษ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายธนาวุฒิ  ตรงนิตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวสิริมาส     ติ้งเพ็งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายธีรยุทธ สัจจะบุตรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายลิขสิทธิ์  หัดถประดิษฐ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   นางสาวจิรภัทร             ไตรเอกภาพ              นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการพิเศษ
นายณัฏฐกิตต์  บุญเก่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวณัฐกานต์            มีแต้ม                นักวิชาการเงิน    และบัญชี
นางสาวสุจิตรา  ศรีชุมภูนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
    นายปัณณทัต            บุญเทียม            นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   นางสาวสวิดา           หมัดสอ              เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
        นางสุธารัตน์                  พรหมอินทร์             นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
    นางสาวเชษฐ์สุดา         โรจนหัสดินทร์           นักวิชาการศึกษา       ชำนาญการ
     นายพฤทธิ์ชยุต                   สุตะกูล          เจ้าหน้าที่โครงการฯ
ว่าที่ ร.ต.สว่างพงษ์         สมมาตร             นักวิชาการพัสดุ          ปฏิบัติการ
    นางสาวรัฐกาญจน์         รักษสุธากาญจน์         เจ้าหน้าที่ธุระการ           ปฏิบัติงาน
นายศุภชัย  มณีกรองนิติกรปฏิบัติการ
นายบาฮารี  ดือราแม          นักวิชาการศึกษา           ปฏิบัติการ
นายฉาฝาหรี  หมาดหนุด         นักวิชาการศึกษา          ปฏิบัติการ
นายเปาซัน โดตะแซเจ้าหน้าที่โครงการฯ
นายวัฏจักร        ประมวลศิลป์          เจ้าหน้าที่บริหารงาน สกอ.
นางสาวซูบัยดะห์  หะยีสามะ            เจ้าพนักงาน    ธุรการปฏิบัติการ
     นางสาวนาดียะห์               แวสะแม                 เจ้าหน้าที่โครงการสานฝันฯ
นายอาณัติ  หัดดูหมัดนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
   นางสาวนูรมี                    โตะลู            เจ้าหน้าที่โครงการ
นางสาวกัลย์ธีรา      วงศ์พายัพไพบูลย์        เจ้าหน้าที่บริหารงาน สกอ.
    นางสาวลักขณา           เส้งสีแดง         เจ้าหน้าที่โครงการฯ
นางสาวอาฟาฟ มาหะมะเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนฤมล  หมวกมาเจ้าหน้าที่โครงการ
นางประทุม  แดงเงิน  แม่บ้าน
นางสาวซามีเราะห์      แวสะแม                  เจ้าหน้าที่โครงการสานฝันฯ
นางสาวคอรีเยาะ  ละมุยะนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวรูฮานิง  ดีแม  แม่บ้าน
นายอนุพงศ์ บุสทิพย์            นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวซูไฮลา  สาแล         นักวิชาการศึกษา              ปฏิบัติการ
นางสาวปรางทิพย์    ศิริกูลวัฒนากิจ        แม่บ้าน
นายก้องภพ  วิชญกูล  นักวิชาการศึกษา   ปฏิบัติการ
นางสินีนุช  บุญญะรัตนะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายณรงค์  ชูเรืองพนักงานขับรถ
นางสาวทฤฒมน      เหล่าชัย                  นักวิชาการศึกษา   ปฏิบัติการ
นางสาวซูไฮณีย์ อิงดิง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวนาซีเราะห์  สือรีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางเบญญทิพย์ หนูมาก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวกนกรัชต์  คำสาร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายอดิศร วันแอเลาะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางปิยธิดา          สุวรรณอังกูร              นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสราญจิต        อินทกาศ                  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวบุหลัน  มรรคาเขตนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางนัสรีญา เจ๊ะอาลี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายซาวากี  มะสาแม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอุบลวรรณ พ่วงพี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวซารีปะ อาลี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายภาคภูมิ  อินทรสกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวรอสนี  กามาเซ๊ะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวจารุพันธ์  นิลพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายมะสุกรี  ตายะกาเร็ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวนุสรา  ศรีพัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางฮาสาน๊ะ  ดอเลาะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายนิทัศน์  นิมะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวบุศรินทร์  ปิริยะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางอาฟีฟะฮ์  ดอเลาะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวซูไฮลา  บินเยาะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอารีนา  อาลีลูกาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกาญจนา  พรัดขำ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวธิราภรณ์  สุขศรีเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวรัตนา  มะมิง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอิบตีซัม  อิแอ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวจิรัตญา พรหมสมปาน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอมีนะฮฺ ดือราแม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอัญชลี ธุระบุตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอาซีม๊ะ  เจ๊ะแม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวจิรัฐิกานต์  ไก่แก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางสาวอาพิรานี  เจะเลง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน