ประวัติความเป็นมา

 
     เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ กระทราง ศึกษาธิการ ได้จัดตั้ง"ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายเเดนภาคใต้" หรื่อที่เรียกกันว่ากระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)" ขึ้น โดยมี สำนักงานอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ จังหวัดยะลา เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ในการประสารงานเชื่องโยงบูรณาการงานต่างๆ ของหน่วยงานที่เกียวกับการศึกษาในจังหวัด ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา ให้เกิดคุณภาพ นำระบบการศึกษาที่เข้มแข็งเข้ามาเป็น ส่านหนึ่งของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
     ในห้วงเวลาที่ผ่านมา กระทรางศึกษาธิการ (ส่านหน้า) ได้ดำาเนินการต่างๆ อย่างบูรณาการ เชื่อมโยง ประสานสอดคล้อง เพื่อให้คุณภาพการศึกษาเกิดการพัฒนาเเละเกิดผลสัมฤิทธีได้อย่างเป็นรูปธราม ซึ่งได้รับคว่ามร่ามมือเป็นอย่างดีจากที่ภาคส่วน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในพื่นที่ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตำรงชาติอย่างเป็นสุขในสังคมพาหุวัฒนธรรม อันจะท่าให้เกิดสันติสุขได้ อย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล
ปัจจุบันกระทรางศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ได้มีการจัดทำแผนยทธศตร์การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๙ เป็นผลทำให้ตัองมีการขยายโครงสร้างขององค์กรและเพิ่มจ่านานเจ้าหน้าที่เพื่อใหัสอดคล้องและเพียงพอ ต่อการปฎิบัตภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบกับ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานต่างๆสามารถติดต่อกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะจังหวัดปัตตานีถือเป็นย่านกลางของพื้นที่ ในการนี้กระที่รางศึกษาธิการ (ส่านหน้า) จึงได้ย้าย่ที่ตั้งมาอยู่ ณ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัยแห่งนี้ ซึ่งได้รับ การสนับสนุนพื้นที่จากกองพลาหารราบที ๑๕ เพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาใหับรรลุผลสำเร็จ ตามแผนยูทธศาสตร์ดังกล่าว และให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป